V-PWR Voortgangs-Onderzoeksrapportage 2019-2020

12 October 2020 13:09

Namens het onderzoeksteam geven wij onze donateurs graag een update over de voortgang van het V-PWR project. 

'Beste Lezer,

Het afgelopen jaar ben je donateur geweest voor het V-PWR project (Veterans PTSD Workingdog Research). Mede dankzij jouw donatie heeft VPWR ook dit jaar weer onderzoek kunnen doen naar de invloed van PTSS hulphonden op veteranen met PTSS. Graag zouden wij jou daarom bij deze enorm willen bedanken voor de steun en het vertrouwen in ons onderzoek. Tevens zouden wij graag vertellen over de voortgang en ontwikkeling van dit onderzoek. In dit voortgangsrapport lees je de resultaten die VPWR het afgelopen jaar heeft behaald. 

Achtergrond

In september 2017 is het V-PWR onderzoek van start gegaan. Het doel van het onderzoek is of bepaald kon worden wat de precieze invloed is van een PTSS hulphond op militaire veteranen met PTSS. PTSS staat in dit onderzoek voor een Post-traumatische Stress Stoornis. Iemand kan PTSS ontwikkelen nadat hij of zij een traumatische gebeurtenis of periode in zijn/haar leven heeft meegemaakt. PTSS kan het dagelijks functioneren van iemand ernstig verstoren doordat hij/zij constant last blijft houden van wat hem/haar is overkomen.

Eén van de methoden om PTSS te (helpen) behandelen is door de ondersteuning van een hulphond. Momenteel zijn er al veel positieve verhalen bekend over de invloed van PTSS hulphonden op mensen met PTSS. We vermoeden daarom dat de hulphond een positieve uitwerking heeft op mensen met PTSS en dus een goede behandel- /ondersteuningsmethode is. Toch zijn er ook nog genoeg vragen. Zo is bekend dat veteranen met PTSS de hulphond als grote steun in hun leven ervaren. Zij omschrijven het krijgen van de hond ook wel als het terugkrijgen van hun leven. Het is alleen nog niet vastgesteld of deze beleving ook in het lichaam meetbaar is.

Als het effect van een hulphond namelijk meetbaar zou zijn, zou dit de betekenis van de hond voor de veteraan nog beter te begrijpen maken voor de omgeving. Een beleving is namelijk zeer persoonlijk en kan soms moeilijk te begrijpen voor iemand zonder PTSS. Daarnaast zou de meetbaarheid van het effect van de hulphond kunnen helpen bij het bepalen van de rol die de hulphond heeft binnen de gezondheidszorg en mogelijke therapie en behandelingen voor veteranen met PTSS. Het trainen van een hond is namelijk een flinke kostenpost die helaas verantwoord zal moeten worden met een meetbaar resultaat om structurele financiering voor elkaar te kunnen krijgen.

Voortgang van het afgelopen jaar (2019-2020)

Binnen VPWR is dit jaar aandacht besteed aan 3 onderzoeken. Het 1e en onderzoek keek naar de stress bij hulphonden. Door speeksel bij de honden af te nemen op vaste tijdstippen konden we bepalen of de honden stress ervaarden als zij aan het werk waren tijdens een training. Uit onze resultaten is gebleken dat de honden weinig tot geen stress vertoonden tijdens de training. Honden leken tijdens de training zelfs te kalmeren, en vertoonden veel minder stress signalen dan tijdens bijvoorbeeld spelen met soortgenoten of vlak na een lange autorit. Deze conclusie is goed nieuws voor veteranen met een hulphond omdat het welzijn van hun dier voor hen heel belangrijk is. Wij hopen daarom bovenstaande resultaten dit jaar nog te publiceren zodat veteranen op de hoogte zijn van dit onderzoek en informatie krijgen over wat hulpwerk voor hun hond betekend.              

Het 2e onderzoek gaat over de vergelijking tussen haar cortisol van hulp- en huishonden. Net als het eerste onderzoek is ook dit een maatstaaf voor de stress ervaring van hulphonden. Waar het 1e onderzoek keek naar een meting direct tijdens het hulpwerk, kijkt dit onderzoek naar een meting over een langere periode. Door dit vervolgens te vergelijken met dezelfde metingen bij huishonden, kan worden vastgesteld of de hulphonden hun leven anders ervaren dan huishonden, of niet. Dit is van belang vanwege de invloed die het welzijn van een hulphond heeft op het welzijn van de veteraan die hij ondersteund. Als de hond zich niet goed voelt zal deze de veteraan niet goed kunnen ondersteunen en zal de veteraan zich zorgen kunnen gaan maken om de hond. Wij hopen daarom met dit onderzoek inzicht te geven in het welzijn van de hulphonden, maar ook de veteranen van de nodige kennis te kunnen voorzien om een nog betere band met hun hond te krijgen. De resultaten van het tweede onderzoek zullen hoogst waarschijnlijk begin volgend jaar gedeeld kunnen worden.              

Voor het 3e onderzoek hebben wij ons het afgelopen jaar vooral gericht op het werven van deelnemers die meedoen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek hebben wij in totaal rond de 100 deelnemers nodig (zowel mensen als honden) waardoor het enige tijd duurt voordat alle deelnemers hebben meegedaan aan het onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om verschillende metingen (onder andere vragenlijsten, speeksel monsters, activiteitsgegevens) bij zowel mensen als honden uit te voeren en vervolgens te zien of er verschillen in deze metingen zijn tussen de deelnemers.  Door deze metingen krijgen we een beeld van hoe mensen hun huidige situatie waarderen (wat is hun ervaren welzijn), en hoe zij zich daarbij gedragen (stress ervaring en activiteit). Door de metingen van veteranen met PTSS en een hulphond naast die van veteranen zonder hulphond te leggen, kunnen we vervolgens onderzoeken of de hulphond een  meetbaar verschil maakt. Daarnaast kunnen we ook zien hoe groot dit verschil is, doordat we ook een vergelijking maken met een controle groep, die bestaat uit huishonden en veteranen zonder PTSS.               

Het werven van deelnemers voor dit 3e onderzoek verloopt goed, 3 van de 5 onderzoeksgroepen inmiddels het minimum aantal deelnemers bereikt. Dit betekent dat er al  77 van de 100 mensen en honden hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze deelnemers hebben allemaal de onderzoeksmetingen doorlopen en hebben daarmee bijgedragen aan het opbouwen van een grote onderzoeksdatabase die wij volgend jaar kunnen analyseren.              Voor de overige twee onderzoeksgroepen zijn wij nog op zoek naar 23 personen. De werving voor deelnemers voor deze groepen gaat momenteel langzamer dan gehoopt in verband met de situatie rondom Covid-19. Er is goede hoop dat wij dit najaar de achterstand in de werving kunnen inhalen doordat wij recent een nieuwe groep mogelijke deelnemers in het oog hebben gekregen. De resultaten van dit onderzoek worden daarom nog steeds in het najaar van 2021 verwacht.

 

Langetermijn doelstelling (2020-2021)

 

Voor de periode 2020-2021 is de primaire doelstelling van het V-PWR onderzoek om door te gaan met het werven van deelnemers voor het 3e onderzoek van dit jaar. Daarnaast hebben wij ook nog enkele andere onderzoeken gepland die kunnen bijdragen aan de acceptatie van en het inzicht in hulphonden.

De opinie, mening, en inzichten van zorgprofessionals over PTSS hulphonen

In 2018 hebben wij een vragenlijst voorgelegd aan behandelaren van  veteranen met PTSS, in samenwerking met de Militaire Geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) en het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).  Deze vragenlijst vroeg naar de opinie, kennis en inzichten van zorgprofessionals over de PTSS hulphond, met als doel een duidelijker beeld te krijgen van de huidige visie van zorgprofessionals tegenover PTSS hulphonden. De visie van zorgprofessionals is van belang voor veteranen met PTSS, aangezien een indicatie van een zorgprofessional noodzakelijk is voor de toewijzing van een hulphond. Daarnaast gaat een hulphond na de toewijzing deel uitmaken van het behandelplan, waardoor het belangrijk is dat de rol van de hulphond binnen het plan van de zorgprofessional bespreekbaar is. Door verschillende belanghebbende partijen bij dit proces te betrekken en ondervragen kunnen kennis en inzichten worden gedeeld en begrip worden gecreëerd.

Aansluitend op onze vragenlijst in 2018 is het momenteel ons streven om later dit jaar een 2e vragenronde te houden. Door de antwoorden op beide vragenlijsten te vergelijken kan vervolgens worden gekeken of de kennis, inzichten, en ervaring van zorgprofessionals met PTSS hulphonden de afgelopen 2 jaar is verandert. Tenslotte kan ook worden bekeken wat de huidige behoefte aan informatie over PTSS hulphonden is en welke partijen hier een rol in kunnen spelen.

Onderzoek naar langertermijn effecten van de PTSS hulphond

            Om te onderzoeken wat de langertermijn effecten zijn van een hulphond op veteranen met PTSS, is het belangrijk om dezelfde personen over een langere periode te volgen.  Binnen V-PWR wordt hier momenteel al aan gewerkt doordat wij contact houden met onze deelnemers. Vooral de veteranen die tijdens hun deelname aan onderzoek 3 van dit jaar nog geen hulphond toegewezen  hadden gekregen zijn hierin erg belangrijk. Omdat wij bij deze mensen al metingen hebben kunnen uitvoeren voordat zij een hulphond kregen, is het voor ons mogelijk om het verschil dat de hond voor hen persoonlijk maakt vast te leggen als zij de hulphond krijgen. Bij 4 veteranen is dit het geval (zij hebben tijdens ons onderzoek een match gevonden), waardoor wij hen al een keer hebben teruggezien in het onderzoek. De eerste resultaten die uit deze herhaalde metingen naar voren komen zijn zeer positief, aangezien deze veteranen hun welzijn veel beter lijken te vinden na een aantal maanden met de hulphond te hebben samengewerkt. Of deze verbetering doorzet hopen we in de komende periode te zien, aangezien wij nog zeker een half jaar de tijd hebben om meer metingen uit te voeren. Daarnaast hebben wij ook al het goede bericht gekregen dat 5 andere veteranen de afgelopen maanden een hulphond match hebben gevonden. De komende periode hopen wij ook hen terug te zien in het onderzoek, zodat ook bij hen kan worden onderzocht welke positieve effecten deze nieuwe samenwerking heeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

E.A.E. (Emmy) van Houtert MSc

Dr. N. (Nienke) Endenburg

Prof. Dr. Ir. T.B. (Bas) Rodenburg

Prof. Dr. E. (Eric) Vermetten

 

Met veel dank al aan onze donateurs,

Stichting Hulphond, K.F. Hein Fonds, Royal Canin, Triodos Foundation, het Karel Doormanfonds en het Ministerie van Defensie